Algemene Voorwaarden Dorssports

01
100% TEVREDENHEIDSGARANTIE BIJ JAARLIDMAATSCHAP

Bij het aangaan van een jaarlidmaatschap geldt de eerste maand als proefmaand, ook wel de 100% tevredenheidsgarantie genoemd. Mocht je in de eerste maand niet tevreden zijn dan kun je middels een afmeldformulier bij de receptie van jouw lidmaatschap afzien. De kosten van de eerste maand worden wel in rekening gebracht.

02
PERSOONLIJK

Deze overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij daartoe nadrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door de directie.

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Dorssports gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

03
BEËINDIGING OVEREENKOMST

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde periode en kan worden opgezegd met een opzegtermijn van minimaal 1 volle kalendermaand voor het verstrijken van de einddatum. Bij niet opzegging wordt het contract automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Beëindiging van de overeenkomst kan uitsluitend door gebruik te maken van het opzegformulier, verkrijgbaar bij de receptie.

04
MEDISCHE INDICATIE (ZWANGERSCHAP / LANGDURIGE ZIEKTE / BLESSURE)

Na overleg van een schriftelijke medische verklaring (verkrijgbaar bij de receptie) ingevuld door behandelaar, en na schriftelijke toestemming wordt de gemiste periode aan het eind van de abonnementsduur vergoed in extra trainingsdagen. Hierbij blijft de betalingsverplichting gedurende de lopende periode ongewijzigd van kracht.

05
BETALINGSVERPLICHTING

Het overeengekomen bedrag zal ook dienen te worden betaald, indien de sporter om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de faciliteiten en/of activiteiten van Dorssports, tenzij Dorssports hem/haar van die betalingsverplichting heeft ontheven hetgeen dan echter moet blijken uit een door het sportcentrum afgegeven schriftelijke verklaring. De ondergetekende verklaart hierbij afstand te doen van enig hem/haar mogelijk opkomend recht tot het vragen van vermindering of ontzegging van de vordering van Dorssports. Voldane contributiegelden worden niet terugbetaald of verrekend.

06
REGLEMENTEN

De sporter onderwerpt zich aan het door Dorssports vastgestelde reglement en verklaart hierbij dit reglement na te leven.

07
EIGEN RISICO

De ondergetekende verklaart hierbij dat de trainingen c.q. gebruik van de accommodatie, uitsluitend voor zijn/haar risico is en dat de kosten van een ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf zullen worden gedragen. Ondergetekende verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een actie tegen Dorssports wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten, als gevolg van een ongeval of letsel dat is opgelopen. Dorssports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen, tenzij dit aan opzet of grove schuld te wijten is.

08
INCASSO

De ondergetekende is gehouden tot stipte betaling van de aan Dorssports toekomende gelden, zulks door middel van voldoende saldo op de opgegeven bank/girorekening ten tijde van de automatische incasso. Bij storno wordt bij de volgende incassopoging € 5,00 administratiekosten per maand per post in rekening gebracht. Bij in gebreke blijven wordt de vordering in handen gesteld van een incassobureau dat voor en namens Dorssports voor inning zal zorgen. De totale kosten aan deze incasso verbonden, komen geheel voor rekening van het lid.

09
ACTIES

De directie heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Deze zijn nimmer van toepassing op lopende abonnementen tenzij nadrukkelijk schriftelijk vermeld.

10
WIJZIGINGEN

Het gekozen abonnement kan tijdens de overeengekomen periode alleen, tussentijds, gewijzigd worden in een hogere abonnementsvorm. De directie van Dorssports behoudt zich het recht voor om tussentijds de voorwaarden, het reglement, lesrooster, periodieke contributiebedragen, overige tarievenen de openingstijden te wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat de directie dit op enigerlei wijze schriftelijk bekend maakt, zulks met inachtneming van een billijke periode.